ייפוי כח מתמשך

אף אחד מאיתנו לא רוצה לחשוב על השלב בו נזדקק לאחרים. אני יודעת שאני לא אוהבת להיעזר או להיות תלויה באחרים. עם זאת, הידיעה כי הרצונות שלי ברורים וידועים מראש עבור אלו שצריכים לקחת אותם במקומי בעתיד, מקלה עלי את המחשבה שאהיה תלויה בהם.

עריכת ייפוי כח מתמשך מאפשרת לממנה לקבוע - בצורה הכי מדויקת עבורו או עבורה - כיצד יתנהלו חייבם כאשר לא יוכלו לקחת החלטות בעצמם.

מה זה אומר "ייפוי כח מתמשך"?

חוק הכשרות והאפוטרופסות קובע כי: "אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי, בייפוי כוח מתמשך שנתן לפי הוראות פרק זה (בפרק זה – ייפוי כוח מתמשך), למנות אדם אחר, אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים כאמור בסעיף קטן (ב) ולייצגו בקשר לעניינים אלה (בפרק זה – מיופה כוח), והכול כפי שיפרט הממנה בייפוי הכוח המתמשך ובהתאם להוראות לפי פרק זה."

כלומר, אדם אשר כשיר, או במילים פשוטות יותר - מסוגל לנהל את ענייניו, יכול באמצעות עריכת ייפוי כח מתמשך, למנות אדם אחר או מספר אנשים, שיפעלו בשמו בעניינים כספיים, רפואיים, או הנוגעים לרווחתו האישית, ולייצגו בעניינים אלו.